Oro för ofött barn - Föregripande barnskyddsanmälan

Om det finns grundad anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet, bör man före barnets födelse göra en föregripande barnskyddsanmälan. En föregripande barnskyddsanmälan bör således göras i situationer där den som gör anmälan har säkra uppgifter om t.ex. att den blivande mamman eller pappan har rusmedelsproblem, en allvarlig mental störning eller avtjänar ett frihetsstraff. Enbart misstanke om användning av rusmedel är inte en tillräcklig grund för att göra en föregripande anmälan.

En föregripande anmälan görs till vuxensocialarbetet eller utanför tjänstetid till socialjouren. Enligt 40 a § i socialvårdslagen ska behovet av socialservice i brådskande fall bedömas utan dröjsmål. Bedömningen av brådskande servicebehov görs av jourhavande socialmyndighet.

Blanketten

Inlämnas till vuxensocialarbete. 

Barnskyddslagen 25 § 1 mom. och 25 c §

Avgifter

Socialarbetarnas tjänster är avgiftsfria.

Senast uppdaterad 03.11.2020